Työyhteisöille

Koulutukset vahvistavat tiimin ja koko työyhteisön vuorovaikutusta ja psykologista turvallisuutta. Tämä edistää mm. yhteistyötä, sitoutumista, suorituskykyä, oppimista, myönteistä ilmapiiriä ja tuottavuutta. 

Koulutukset tarjoavat tutkittua tietoa siitä, miten toimiva vuorovaikutus syntyy, miten työyhteisön ilmapiiriä voidaan tietoisesti ohjata myönteiseen suuntaan ja miten erilaisia ongelmia voidaan ennaltaehkäistä. Koulutuksissa hyödynnetään erilaisia harjoituksia ja luodaan myönteisiä kohtaamisia työyhteisön jäsenten kesken. Lisäksi tuetaan osallistujien ammatillista, yksilöllistä ja yhteisöllistä kyvykkyyttä sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Näin luomme myönteistä vuorovaikutuskulttuuria, joka palvelee parhaiten juuri teidän työyhteisönne toimintaa. 

Koulutukset räätälöidään aina kohderyhmän ja tilaajan toiveiden mukaisesti, ja ne voidaan pitää suomeksi tai englanniksi, ja kesto voidaan sopia kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.

KOULUTUKSIA YRITYKSILLE JA TYÖYHTEISÖILLE


UUSI TIIMI TOIMIVAKSI

Luodaan toimivaa yhteistyötä ja luottamuksellista yhteishenkeä heti alusta alkaen!

Koulutuksessa edistetään juuri muodostetun tiimin jäsenten välistä tutustumista, luottamusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Koulutus koostuu luento-osuudesta sekä toiminnallisista harjoituksista. Se sopii parhaiten tiimille, jonka jäsenet eivät vielä kovin hyvin tunne toisiaan, tai tilanteeseen, jossa kaksi vanhaa tiimiä yhdistyvät yhdeksi uudeksi tiimiksi.

Kysy lisää tai tilaa koulutus →

Näen, että tilanteissa, joissa uusi tiimi liittyy olemassa olevaan organisaatioon muiden tiimien rinnalle, tämä koulutuspaketti toimii erittäin hyvin.

- Uusi tiimi toimivaksi -valmennuksen tilannut esihenkilö

TIIMIN VUOROVAIKUTUS VAHVEMMAKSI

Vuorovaikutukseen panostamalla ennaltaehkäisemme ongelmia ja lisäämme työyhteisön jäsenten hyvinvointia, työtyytyväisyyttä ja työhön sitoutumista. Vuorovaikutusta, myönteistä ilmapiiri toimivaa yhteistyötä on tärkeää vaalia jo silloin, kun kaikki on hyvin!

Koulutuksessa vahvistetaan työyhteisön jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta, ymmärrystä ja arvostusta myönteisellä tavalla. Koulutus koostuu luento-osuudesta sekä toiminnallisista harjoituksista ja luottamusta vahvistamista kohtaamisista. Se sopii parhaiten työyhteisölle tai tiimille jonka jäsenet tuntevat toisensa jonkin verran ennestään, ja jonka vuorovaikutusta halutaan ylläpitää tai vahvistaa entisestään.

Kysy lisää tai tilaa koulutus →


VUOROVAIKUTUSKULTTUURI RAKENTUU YHTEISTYÖSSÄ

Miten vuorovaikutuskulttuuria luodaan? Mistä tekijöistä työilmapiiri koostuu? Miten ilmapiiriin ja vuorovaikutuskulttuuriin voidaan vaikuttaa myönteisesti?

Koulutuksessa tarjotaan työkalut luoda toimivampaa vuorovaikutuskulttuuria. Rakennetaan yhdessä yhteiseen työarkeen toimintamalleja, jotka lisäävät myönteistä ja toimivaa vuorovaikutusta. Koulutus sisältää fasilitoitua ilmapiirikeskustelua, jossa puhutaan suoraan mutta empaattisesti. Etsitään osallistavasti ja ratkaisukeskeisesti tapoja nostaa ilmapiiri uudelle tasolle. Nostetaan myönteiset jo olemassa olevat asiat keskiöön ja löydetään yhdessä tavat joilla ilmapiiriä voidaan entisestään vahvistaa niin, että teot näkyvät ja vaikuttavat aidosti arjessa.

Kysy lisää tai tilaa koulutus →

PSYKOLOGINEN TURVALLISUUS VUOROVAIKUTUKSEN VAHVISTAJANA

Mitä on psykologinen turvallisuus? Mitä hyötyä siitä on? Miten psykologista turvallisuutta voidaan vahvistaa? Miten esihenkilö ja jokainen tiimin jäsen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa sen muodostumiseen?

Koulutuksessa opit, miten tiimin psykologista turvallisuutta voidaan rakentaa konkreettisin ja yksinkertaisin toimin. Psykologinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että että jokainen ryhmän uskaltaa olla oma itsensä, ideoida ja kertoa mielipiteensä ilman pelkoa tuomituksi tai vähätellyksi tulemisesta. Psykologinen turvallisuuden vahvistaminen parantaa tiimin jäsenten työhyvinvointia, keskittymiskykyä, yhteistyötä, luovutta, motivaatiota ja sitoutumista.

Kysy lisää tai tilaa koulutus →


ITSETUNTEMUSTAIDOT VUOROVAIKUTUKSEN VAHVISTAJINA

Mitä itsetuntemustaidot ovat? Mitä hyötyä niistä on työpaikalla? Miten ne vahvistavat vuorovaikutusta? Miten niitä voi kehittää?

Koulutuksessa vahvistetaan itsetuntemustaitoja ja opitaan, mitä hyötyä niistä on työpaikalla. Osallistujat vahvistuvat sekä yksilönä että tiiminä, ja ymmärrys itseä ja toisia kohtaan lisääntyy. Opitaan näkemään erilaisuus rikkautena ja ryhdytään hyödyntämään sitä!

Kysy lisää tai tilaa koulutus →


TUNNETAIDOT VUOROVAIKUTUKSEN VAHVISTAJINA

Mitä tunnetaidot ovat? Mitä hyötyä niistä on työarjessa? Miten ne vahvistavat vuorovaikutusta? Miten niitä voi kehittää?

Tunteet ovat osa ihmistä myös töissä. Tunnetaidot ovat hyvinvointitaitoja, joita voi kehittää ja joita on tärkeää ylläpitää läpi elämän. Koulutuksessa tutustutaan tunnetaitoihin, kehitetään niitä ja opitaan, miten tunnetaitoja voidaan hyödyntää haastavissa työtilanteissa sekä myönteisen ilmapiirin ja toimivan vuorovaikutuskulttuurin luomisessa. 

Kysy lisää tai tilaa koulutus →


VUOROVAIKUTUSTAIDOT TYÖYHTEISÖN VOIMAVARANA

Mitä vuorovaikutustaidot ovat? Mitä hyötyä niistä on työarjessa? Miten niitä voi kehittää?

Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä työelämätaitoja, sillä ne auttavat käsittelemään haastaviakin tilanteita ja kohtaamisia rakentavasti. Koulutuksessa/työpajassa opitaan, mitä vuorovaikutustaidot ovat, miten niitä voi kehittää, ja miten niitä voi hyödyntää toimivan työyhteisön ja ilmapiirin luomisessa.

Kysy lisää tai tilaa koulutus →


RATKAISUKESKEINEN AJATTELU TYÖYHTEISÖN VOIMAVARANA

Mitä on ratkaisukeskeinen ajattelu? Miten ratkaisukeskeistä ajattelua voidaan hyödyntää työpaikalla? Miten se vahvistaa vuorovaikutusta? Miten omaa ajattelua voi muuttaa ratkaisukeskeiseksi?

Ratkaisukeskeinen ajattelu tarjoaa ongelmakeskeisyyden sijaan ratkaisun näkökulman. Varsinkin haastavissa tilanteissa ratkaisukeskeinen ajattelu nousee arvoon arvaamattomaan. Koulutuksessa/työpajassa opitaan, mitä ratkaisukeskeinen ajattelu on, mitä hyötyä siitä on työarjessa ja miten sen avulla voidaan lähestyä haastaviakin asioita hyödyllisellä tavalla.

Kysy lisää tai tilaa koulutus →